style="display:none;" />
flowstorelogo

VERKLARING MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN FLOWSTORE

Deze verklaring gaat over de manier waarop Flowstore Systems Ltd rekening houdt met haar economische, sociale en milieu-impact in haar bedrijfsvoering. Door blijk te geven van onze inzet voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen streven wij ernaar onze bedrijfswaarden, doelstellingen en strategie af te stemmen op de behoeften van onze cliënten en tegelijkertijd verantwoorde en ethische principes te verankeren in alles wat wij doen.

De elementen van deze verklaring hebben betrekking op onze aanpak in de omgang met ons personeel, klanten, leveranciers en de plaatselijke gemeenschap in een poging om de gevolgen voor het milieu te beperken en eerlijke methoden in zaken en werkgelegenheid aan te moedigen.

Milieu

Bescherming van het milieu waarin wij leven en opereren maakt deel uit van de waarden en principes van Flowstore en beschouwen wij als verantwoord ondernemen. Zorg voor het milieu is een van onze belangrijkste verantwoordelijkheden en een belangrijk onderdeel van de manier waarop wij zaken doen. Zie apart uitgegeven milieubeleid van 17 november 2017.

Werknemers

Flowstore is een werkgever die gelijke kansen biedt. Wij zullen ernaar streven alle werknemers gelijk en eerlijk te behandelen en hen aanmoedigen deze beginselen onderling toe te passen. Wij zullen een beroep doen op professionele adviseurs om ervoor te zorgen dat onze personeelspraktijken in overeenstemming zijn met de wettelijke vereisten. Zie HR4UK.com

Gezondheid en veiligheid

Wij zullen ervoor zorgen dat de huidige wetgeving wordt nageleefd en dat ons gezondheids- en veiligheidsbeleid op professionele en verantwoorde wijze wordt beheerd en geactualiseerd. Zie apart beleid en documentatie van The Health And Safety People.

Gemeenschap

De bestuurders zullen er ook voor zorgen dat onze werkzaamheden de samenwerking met en ondersteuning van nationale of internationale liefdadigheidsinstellingen en andere constructieve initiatieven bevorderen. Wij zullen ervoor zorgen dat onze bedrijfsactiviteiten de plaatselijke gemeenschap niet schaden.

Ethiek

Onze ethische beginselen zullen met name van toepassing zijn op onze financiële zaken. Omkoping wordt ten strengste niet getolereerd, noch bij klanten noch bij leveranciers. Dit is vastgelegd in ons reis- en onkostenbeleid en in onze arbeidsovereenkomsten.

Klanten en leveranciers

De bestuurders en het management zullen er ook voor zorgen dat wij verantwoordelijk, open en eerlijk met klanten en potentiële klanten omgaan door:

Ervoor zorgen dat al onze reclame en documentatie over het bedrijf en zijn activiteiten duidelijk, informatief, legaal, fatsoenlijk, eerlijk en waarheidsgetrouw zijn. Open en eerlijk zijn over onze producten en diensten en klanten vertellen wat ze willen weten, inclusief wat we doen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Wij vermijden verkoop onder druk.

Ervoor zorgen dat als er iets fout gaat, we het probleem erkennen en aanpakken. Wij luisteren naar onze klanten, zodat wij de producten en diensten die wij hen aanbieden kunnen verbeteren. Ervoor zorgen dat we benchmarken en evalueren wat we doen om ons concurrentievoordeel op de markt voortdurend te verbeteren…

De directeuren zullen er ook voor zorgen dat wij verantwoordelijk, open en eerlijk omgaan met leveranciers door: Waar mogelijk lokale leveranciers te gebruiken Zich te houden aan de overeengekomen betalingsvoorwaarden.

Ook van leveranciers en bezoekers wordt verwacht dat zij onze milieubeginselen toepassen. Wij zullen ernaar streven dat internationale leveranciers goede praktijken toepassen op het gebied van milieueffecten en sociale verantwoordelijkheid.

De operationele en eindverantwoordelijkheid voor de inzet voor onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ligt bij de directie van Flowstore Systems Ltd. Van iedere werknemer wordt verwacht dat hij/zij bij zijn/haar werkzaamheden volledige medewerking verleent aan bovengenoemde beginselen.

De doeltreffendheid van de Beleidsverklaring zal ten minste jaarlijks door de Bestuurders worden gecontroleerd en geëvalueerd om ervoor te zorgen dat de Vennootschap blijft voldoen aan alle relevante wetgeving en aan nieuwe zakelijke vereisten en om gebieden vast te stellen die verbetering behoeven. Wij zullen er ook voor zorgen dat alle wijzigingen op alle gebieden zo nodig onder de aandacht van de werknemers worden gebracht.

Austen Jonas, algemeen directeur, Flowstore Systems Ltd 17 november 2017