style="display:none;" />
flowstorelogo

FlowStore Systems LTD: Een bedrijf in eigendom van werknemers

FlowStore Systems Ltd is in 2017 overgegaan op Employee Ownership en sluit zich daarmee aan bij de groeiende groep Britse bedrijven waarin het personeel een belang heeft, zoals John Lewis Partnership. EO past in onze slanke productiefilosofie, waarin gestreefd wordt naar voortdurende verbetering, met als typische voordelen een hogere productiviteit en winstgevendheid.

Wat is werknemerseigendom?

FlowStore werd in juni 2017 een werknemersbedrijf. Na 33 jaar onafgebroken zaken te hebben gedaan als familiebedrijf, heeft dit gezorgd voor een beheerste opvolging voor het komende tijdperk.

Employee ownership (EO) is, in zijn eenvoudigste vorm, een structuur waarbij het bedrijf direct of indirect eigendom is van de werknemers. De EO wordt elk jaar populairder. Er zijn vele modellen van het systeem in gebruik, maar ze werken allemaal volgens hetzelfde uitgangspunt.

Het bekendste bedrijf dat in handen is van werknemers is misschien wel het John Lewis Partnership. JLP heeft een trust die de aandelen namens de werknemers aanhoudt, zodat geen enkele werknemer zelf aandelen bezit.

FlowStore is anders; wij hanteren een hybride systeem waarbij sommige aandelen rechtstreeks door medewerkers worden gehouden, maar het merendeel in een Employee Benefit Trust.

FlowStore Bedrijfsbestuur

FlowStore heeft een normale raad van bestuur die belast is met de dagelijkse leiding van het bedrijf, het bepalen van de strategie en het waarborgen van de blijvende financiële gezondheid van het bedrijf.

Elke drie jaar moet elke bestuurder zich herkiesbaar stellen door de aandeelhouders – de werknemers – en dit zorgt ervoor dat het welzijn van de werknemers centraal staat bij elke beslissing.

De Employee Ownership Trust, die meerderheidsaandeelhouder is, heeft ook de taak het bestuur ter verantwoording te roepen. De Trust komt vier keer per jaar bijeen om de gezondheid van het bedrijf te bespreken, zowel vanuit financieel als vanuit cultureel oogpunt, en kan een beroep doen op de hoofdraad om bepaalde punten van zorg te bespreken.

FlowStore EO Dag

Voordelen van ons bedrijf in loondienst

In elk bedrijf hebben de aandeelhouders inspraak in de bedrijfsvoering. Naast het hoofdbestuur FlowStore Systems heeft FlowStore een raad van toezicht voor de werknemers.

Deze bestaat uit hoofdbestuursleden, plus werknemersvertegenwoordigers en een onafhankelijke trustee-bestuurder. Er is dus een evenwicht van ervaring van zowel FlowStore als het bredere bedrijfsleven. Deze structuur zorgt ervoor dat bij belangrijke beslissingen altijd rekening wordt gehouden met de belangen van de werknemers.

Net als alle aandeelhouders worden de medewerkers van FlowStore regelmatig geïnformeerd over de prestaties van de onderneming, zowel financieel als operationeel.

Aan het einde van elk boekjaar beoordeelt het hoofdbestuur de prestaties van het bedrijf en kan het, krachtens de huidige wetgeving, het bestuur van de trustee aanbevelen om, indien dit verstandig is, dividend uit te keren, gewoonlijk als belastingvrije bonusbetalingen binnen bepaalde grenzen, aan alle in aanmerking komende werknemers.

Bedrijven kiezen steeds vaker voor dit type EO-structuur, en uit statistieken blijkt dat op het gebied van efficiëntie, winstgevendheid, levensduur, personeelsbehoud en loyaliteit, een bedrijf dat eigendom is van werknemers de beste voordelen kan bieden aan personeel, leveranciers en klanten.

FlowStore Systems Ltd is op 30 juni 2017 overgegaan naar een EO-bedrijf.